Image Alt

Prijavi se

Ime i prezime
JMBG
Datum rodjenja
Mesto rodjenja
Adresa
Sport kojim se baviš
Ime roditelja
Mobilni telefon
E-mail
Napomena
(Da li dete ima zdravstvenih problema)

IZJAVA RODITELJA : (za lica mlađa od 18 godina) Saglasan sam da moje dete postane član kluba i obavezujem se da ću do 10-og u mesecu izmiriti obavezu plaćanja članarine preko uplatnice ili kod trenera. Prestanak članstva nastaje obaveštenjem trenera – uprave kluba i donošenjem ispisnice iz članstva , a nakon izmirenja svih obostranih obaveza.Saglasan sam i prihvatam sva prava i obaveze sportskog udruženja “WIND SPORT” koja su određena Statutom i drugim opštim aktima “WIND SPORT” .Saglasan sam da fotografije i video snimci mog deteta mogu biti postavljani na internet: “TWITTER” , “FACEBOOK” , “INSTRAGRAM”, “YOUTUBE” u svrhu promovisanja vaterpolo kluba “WIND SPORT” .